Alle genoemde verkoopprijzen in de webshop zijn incl. BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing (zie hieronder). 

Barf Express verlangt dat betaling van het bestelde product plaatsvindt VOOR levering van het bestelde product of cash bij de aan huis levering (enkel in België).

Algemene voorwaarden:

ALGEMEEN
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van " bvba Barf Express".
2.Door met Barf Express een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Barf Express gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
3. Alle door Barf Express gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Barf Express of door feitelijke uitvoering door Barf Express komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Barf Express slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Barf Express zijn bevestigd c.q. feitelijk door Barf Express zijn uitgevoerd.

LEVERTIJDEN
4.Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Barf Express derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Barf Express in verzuim raakt.


PRODUCTEN
5.Alle opgaven en/of vermeldingen door Barf Express met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Barf Express uitdrukkelijk voorbehouden.

PRIJSWIJZIGINGEN
6. Barf Express is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Barf Express een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

PRIJZEN
7.Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Barf Express is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

BETALINGSTERMIJN
8.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Barf Express netto contant VOOR de levering of uiteindelijk tijdens de levering zelf (enkel in België) te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.


VERZUIM

9.Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.


INCASSOKOSTEN
10.Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

ZEKERHEID
11. Barf Express heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Barf Express  totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Barf Express is ontvangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.Alle geleverde producten blijven het eigendom van Barf Express tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Barf Express ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

ONTBINDING
13. Barf Express kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Barf Express hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven.
d) Barf Express de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Barf Express bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.


OVERMACHT
14.Indien naar het redelijk oordeel van Barf Express als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Barf Express onder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Barf Express haar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

15.Indien Barf Express bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID
16.De aansprakelijkheid van Barf Express, van de personeelsleden van Barf Express en van de personen voor wie Barf Express verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bestellingen die via een externe transportfirma worden verstuurd, worden verstuurd op risico van de klant.

17. Barf Express en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening 2002/R1774 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Barf Express op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Barf Express.

18.De wederpartij vrijwaart Barf Express voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Barf Express verkochte producten.

RECLAMES
19.Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Barf Express dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de producten door Barf Express  ter kennis van Barf Express te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Barf Express vervallen.

TOEPASSELIJK RECHT
20.Alle geschillen met betrekking tot de door Barf Express gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Vlaanderen. Op alle met Barf Express gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.


HERROEPINGSRECHT
21. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. LET op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor: a. bloemen, planten en andere versproducten. b. producten, welke door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; c. producten, welke duidelijk persoonlijk van aard zijn; d. producten, welke door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; e. producten, welke snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.


PRIVACY POLICY
Wij versturen ook nieuwsbrieven naar uw ingeschreven email adres. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Barf Express respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Barf Express maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.